اقتصادیبورس

توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی مورخ 6 شهریور ماه

به نقل از ارتباط ها همگانی و کارها در میان الملل بورس طهران به گزارش مدیر عملیات بازار، آرم معاملاتی کمپانی کارگاه های تولیدی و صنعتی اثبات خراسان(قثابت) با دقت به ماده 18 راهبرد اجرایی روش اعمال معاملات در بورس ورقه ها بهادار طهران، حداکثر به مقطع یک روز کاری متوقف شوید.

وقفه معاملاتی آرم (تملت1) (زمگسا1) (کفپارس1) به انگیزه تغییرات بیش تر از 20 درصدی بها

نشانه معاملاتی موسسات تامین سرمایه خزانه ملت (تملت1) کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ (زمگسا1) جنس‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس1) با اعتنا به تغییرات بیش تر از 20 درصدی ارزش سهام، تا نقطه پایان گرد هم آیی معاملاتی در شرایط توصیه گیری قرار میگیرند و ادامه معاملات از اولِ روز معاملاتی آن‌گاه و در دامنه نوسان بها روزمره ادامه خواهد یافت. ضروری میباشد سرمایه گذاران با شخصیت علاوه بر دقت به‌این قضیه، داده ها منتشره گردیده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و بقیه کارداران اثر گذار بر بها سهام را در تصمیم گیری های خویش نظر کنند.

توقف علامت معاملاتی (وکار)

در نقطه پایان معاملات امروز علامت معاملاتی کمپانی خزانه کارآفرین(وکار)جهت برگزاری مجمع همگانی معمولی سالیانه به مراد ثبت شکل های مالی، متوقف گردد.

توقف نشان (لوتوس1) به انگیزه افشای داده ها با اهمیت مجموعه ب

نشان معاملاتی کمپانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس1) با دقت به افشای داده ها با اهمیت دسته ب، متوقف شوید. نشانه نام برده 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان ارزش بازگشایی شود.

وقفه معاملاتی نشان  (ستران1) (لسرما1) (شفا1) (ختراک1) (کپارس1) (ثمسکن1) (کگاز1) (قزوین1) (کطبس1) (لخزر1) به انگیزه تغییرات بیشتراز 20 درصدی بها

نشانه معاملاتی موسسات سیمان‌ طهران‌ (ستران1) سوز و سرما آفرین‌ (لسرما1) سپرده گذاری شفادارو (شفا1) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ جمهوری اسلامی ایران‌ (ختراک1) کاشی‌ پارس‌ (کپارس1) سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ (ثمسکن1) شیشه‌ و گاز (کگاز1) ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ (کطبس1) پارس‌ خزر (لخزر1) کارخانجات‌ قند قزوین‌ (قزوین1) با اعتنا به تغییرات بیشتراز 20 درصدی ارزش سهام، به برهه زمانی 60 دقیقه در حالت توصیه گیری قرار میگیرند و بعد از آن معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری میباشد سرمایه گذاران با شخصیت علاوه بر دقت بدین زمینه، داده ها منتشره گردیده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و بقیه دست اندرکاران موءثر بر بها سهام را در تصمیم گیری های خویش حیث کنند.

توقف نشانه (لپارس1) به انگیزه تغییرات بیش تر از 50 درصدی بها

آرم معاملاتی کمپانی پارس‌ الکتریک‌ (لپارس1) با دقت به تغییرات بیشتراز 50 درصدی ارزش سهام، به خواسته برگزاری کنفرانس آگهی به وسیله نشر دهنده توقیف شد. لذا خواهشمندست فعالین متشخص دارنده دسترسی به سامانه تدان در شکل وجود هرگونه عدم وضوح ویا پرسش، نقطه نظرها خویش را حداکثر تا نقطه نهایی روز روان در تارنمای نام برده به آدرس tedan.ir جهت چک و پاسخگویی بوسیله نشر دهنده تصویب کنند.

توقف نشانه (حفارس1) (جم1) (ولصنم1)به انگیزه افشای داده ها با اهمیت دسته الف

آرم معاملاتی موسسه ها حمل و نقل در میان المللی خلیج عجم (حفارس1)پتروشیمی جم (جم1) لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم1) با اعتنا به افشای داده ها با اهمیت مجموعه الف، متوقف گردیدند. آرم ذکر شده روز معاملاتی سپس بصورت تاراج ناپیوسته و سوای محدودیت دامنه نوسان ارزش بازگشایی خواهند شد.

توقف نشانه های (ثاباد1) (وآذر1) (وتجارت1)  به انگیزه افشای داده ها با اهمیت تیم ب

علامت معاملاتی شرکت ها توریستی ورفاهی آبادگران کشور‌ایران (ثاباد1) سرمایه‌گذاری‌گسترش‌آذربایجان‌ (وآذر1) کمپانی خزانه بیزنس (وتجارت1)با اعتنا به افشای داده ها با اهمیت دسته ب، متوقف شوید. نمادهای نام برده حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی سرازیر با محدودیت دامنه نوسان ارزش بازگشایی گردد.

بازگشایی علامت معاملاتی (ولیز)

آرم معاملاتی کمپانی لیزینگ جمهوری اسلامی ایران(ولیز) با دقت به افشای داده ها با اهمیت دسته ‘ب’، با محدودیت نوسان ارزش فراهم اعمال داد و ستد میباشد. هم اینگونه ضروری میباشد سرمایه گذاران متشخص علاوه بر اعتنا بدین مورد، داده ها منتشره گردیده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و بقیه کارداران اثر گذار بر بها سهام را در تصمیم گیری های خویش حیث کنند.

بازگشایی علامت معاملاتی (دکیمی) بعداز رفع تعلیق

علامت معاملاتی کمپانی کیمی دارو(دکیمی)بعداز رفع تعلیق با محدودیت نوسان بها فراهم اعمال خرید و فروش است. هم اینگونه ضروری میباشد سرمایه گذاران با شخصیت علاوه بر اعتنا بدین مورد، داده ها منتشره گردیده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و بقیه عامل ها مفید بر ارزش سهام را در تصمیم گیری های خویش حیث کنند.

بازگشایی نشانه معاملاتی (حفارس)

علامت معاملاتی کمپانی حمل ونقل دربین المللی خلیج عجم(حفارس) با اعتنا به افشای داده ها با اهمیت تیم ‘الف’، فارغ از محدودیت نوسان ارزش با استعمال از مکانیزم تاراج فراهم اجرا داد و ستد میباشد. هم اینگونه ضروری میباشد سرمایه گذاران متشخص علاوه بر دقت به‌این مورد، داده ها منتشره گردیده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و بقیه کارداران اثرگذار بر ارزش سهام را در تصمیم گیری های خویش حیث کنند.

بازگشایی نشانه معاملاتی (خشرق)

نشانه معاملاتی کمپانی الکتریک خودرو شرق(خشرق) با دقت به نشر داده ها نتایج از برگزاری کنفرانس آگهی در تارنمای کدال در باب تغییرات بیشتراز 50درصدی ارزش سهام به شماره پیگیری 785959 مورخ 1400/06/03، با محدودیت دامنه نوسان بها فراهم اجرا خرید و فروش است، ضروری میباشد سرمایه گذاران با شخصیت با اعتنا به تغییرات بیش تر از 50درصدی ارزش سهام،داده ها منتشر گردیده در تارنمای کدال(codal.ir)که فقط مرجع قانونی تکثیر داده ها بوسیله نشر دهنده میباشد را مبنای تصمیم گیری خویش قرار داده و از اعتنا به خبرها و شایعات منتشر گردیده در فضای مجازی و غیرقانونی اجتناب کنند.

 بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثبهساز)،(حتوکا)،(وآذر)،(وتجارت)

نشان معاملاتی موسسات بهساز کاشانه طهران(ثبهساز)،حمل و نقل توکا(حتوکا)،سپرده گذاری بسط آذربایجان(وآذر)،خزانه کسب و کار(وتجارت) با اعتنا به افشای داده ها با اهمیت تیم ب با محدودیت نوسان بها فراهم اعمال خرید و فروش می‌باشند.

بازگشایی نشانه معاملاتی (فروس)

علامت معاملاتی کمپانی فروسیلیس جمهوری اسلامی ایران(فروس)،با دقت به افشای داده ها با اهمیت تیم الف فارغ از محدودیت دامنه نوسان ارزش با به کارگیری از مکانیزم تاراج مهیا اجرا خرید و فروش است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا